Ansökan om nivåplacering i SeQF


 • Frågorna i formuläret blir synliga när du väljer ja som alternativ nedan. Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i. Inga uppgifter sparas hos myndigheten innan du väljer att skicka in din ansökan. Vänligen notera att du därmed måste fylla i all information vid ett och samma tillfälle.

  Uppgifterna som du lämnar till myndigheten blir en allmän handling. Detta innebär att den som begär kan få ta del av uppgifterna – om de inte bedöms innehålla sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. De uppgifter som du lämnar hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR). 

  Behandling av personuppgifter - Myndigheten för yrkeshögskolan (myh.se) • Organisationsuppgifter 

  Fyll i efterfrågade organisationsuppgifter för den organisation som ansöker om nivåplacering av kvalifikationen. Den organisation som ansöker ska vara densamma som utfärdar kvalifikationen.


 • Kontaktperson 

  Här anger du kontaktuppgifter till den person som myndigheten kan ta kontakt med under handläggningstiden gällande ansökan om nivåplacering av kvalifikationen. Det är viktigt att uppge rätt e-postadress då myndigheten vanligtvis kommunicerar via e-post.


 • Allmänt 

 • Här anger du namnet på kvalifikationen. Utgå från det diplom, certifikat, utbildningsbevis eller motsvarande som utfärdas. Det är en fördel om kvalifikationens namn anger vad som åsyftas, t.ex. en yrkesroll. Tänk på att skyddade yrkestitlar inte får användas om kvalifikationen inte uppfyller uppställda krav för den specifika yrkesrollen.
 • Verksamhetsområde är det övergripande studie- eller yrkesområdet som kvalifikationen avser, exempelvis Hantverksyrken eller Naturbruk. I rullistan väljer du det verksamhetsområde som passar kvalifikationen bäst. Om du är osäker så välj det alternativ du anser ligger närmast kvalifikationen.
 • Kvalifikationsområde är mer specifikt än verksamhetsområde, det kan exempelvis vara en specifik yrkesgrupp eller yrkesbenämning inom ett visst verksamhetsområde. Om du är osäker så välj det alternativ du anser ligger närmast kvalifikationen.
 • Kvalifikationsområde är mer specifikt än verksamhetsområde, det kan exempelvis vara en specifik yrkesgrupp eller yrkesbenämning inom ett visst verksamhetsområde. Om du är osäker så välj det alternativ du anser ligger närmast kvalifikationen.
 • Kvalifikationsområde är mer specifikt än verksamhetsområde, det kan exempelvis vara en specifik yrkesgrupp eller yrkesbenämning inom ett visst verksamhetsområde. Om du är osäker så välj det alternativ du anser ligger närmast kvalifikationen.
 • Kvalifikationsområde är mer specifikt än verksamhetsområde, det kan exempelvis vara en specifik yrkesgrupp eller yrkesbenämning inom ett visst verksamhetsområde. Om du är osäker så välj det alternativ du anser ligger närmast kvalifikationen.
 • Kvalifikationsområde är mer specifikt än verksamhetsområde, det kan exempelvis vara en specifik yrkesgrupp eller yrkesbenämning inom ett visst verksamhetsområde. Om du är osäker så välj det alternativ du anser ligger närmast kvalifikationen.
 • Kvalifikationsområde är mer specifikt än verksamhetsområde, det kan exempelvis vara en specifik yrkesgrupp eller yrkesbenämning inom ett visst verksamhetsområde. Om du är osäker så välj det alternativ du anser ligger närmast kvalifikationen.
 • Kvalifikationsområde är mer specifikt än verksamhetsområde, det kan exempelvis vara en specifik yrkesgrupp eller yrkesbenämning inom ett visst verksamhetsområde. Om du är osäker så välj det alternativ du anser ligger närmast kvalifikationen.
 • Kvalifikationsområde är mer specifikt än verksamhetsområde, det kan exempelvis vara en specifik yrkesgrupp eller yrkesbenämning inom ett visst verksamhetsområde. Om du är osäker så välj det alternativ du anser ligger närmast kvalifikationen.
 • Kvalifikationsområde är mer specifikt än verksamhetsområde, det kan exempelvis vara en specifik yrkesgrupp eller yrkesbenämning inom ett visst verksamhetsområde. Om du är osäker så välj det alternativ du anser ligger närmast kvalifikationen.
 • Kvalifikationsområde är mer specifikt än verksamhetsområde, det kan exempelvis vara en specifik yrkesgrupp eller yrkesbenämning inom ett visst verksamhetsområde. Om du är osäker så välj det alternativ du anser ligger närmast kvalifikationen.
 • Kvalifikationsområde är mer specifikt än verksamhetsområde, det kan exempelvis vara en specifik yrkesgrupp eller yrkesbenämning inom ett visst verksamhetsområde. Om du är osäker så välj det alternativ du anser ligger närmast kvalifikationen.
 • Kvalifikationsområde är mer specifikt än verksamhetsområde, det kan exempelvis vara en specifik yrkesgrupp eller yrkesbenämning inom ett visst verksamhetsområde. Om du är osäker så välj det alternativ du anser ligger närmast kvalifikationen.
 • Kvalifikationsområde är mer specifikt än verksamhetsområde, det kan exempelvis vara en specifik yrkesgrupp eller yrkesbenämning inom ett visst verksamhetsområde. Om du är osäker så välj det alternativ du anser ligger närmast kvalifikationen.
 • Kvalifikationsområde är mer specifikt än verksamhetsområde, det kan exempelvis vara en specifik yrkesgrupp eller yrkesbenämning inom ett visst verksamhetsområde. Om du är osäker så välj det alternativ du anser ligger närmast kvalifikationen.
 • Kvalifikationsområde är mer specifikt än verksamhetsområde, det kan exempelvis vara en specifik yrkesgrupp eller yrkesbenämning inom ett visst verksamhetsområde. Om du är osäker så välj det alternativ du anser ligger närmast kvalifikationen.
 • Kvalifikationsområde är mer specifikt än verksamhetsområde, det kan exempelvis vara en specifik yrkesgrupp eller yrkesbenämning inom ett visst verksamhetsområde. Om du är osäker så välj det alternativ du anser ligger närmast kvalifikationen.
 • Kvalifikationsområde är mer specifikt än verksamhetsområde, det kan exempelvis vara en specifik yrkesgrupp eller yrkesbenämning inom ett visst verksamhetsområde. Om du är osäker så välj det alternativ du anser ligger närmast kvalifikationen.
 • Kvalifikationsområde är mer specifikt än verksamhetsområde, det kan exempelvis vara en specifik yrkesgrupp eller yrkesbenämning inom ett visst verksamhetsområde. Om du är osäker så välj det alternativ du anser ligger närmast kvalifikationen.
 • Kvalifikationsområde är mer specifikt än verksamhetsområde, det kan exempelvis vara en specifik yrkesgrupp eller yrkesbenämning inom ett visst verksamhetsområde. Om du är osäker så välj det alternativ du anser ligger närmast kvalifikationen.
 • Kvalifikationsområde är mer specifikt än verksamhetsområde, det kan exempelvis vara en specifik yrkesgrupp eller yrkesbenämning inom ett visst verksamhetsområde. Om du är osäker så välj det alternativ du anser ligger närmast kvalifikationen.
 • Kvalifikationsområde är mer specifikt än verksamhetsområde, det kan exempelvis vara en specifik yrkesgrupp eller yrkesbenämning inom ett visst verksamhetsområde. Om du är osäker så välj det alternativ du anser ligger närmast kvalifikationen.
 • Här ska du ange vilken typ av kvalifikation som utfärdas. Det kan exempelvis vara certifikat, diplom, intyg, utfört prov etc. Det ska översstämma med vad som står på utfärdad kvalifikation.
 • Ange med Ja eller Nej om kvalifikationen påverkas eller styrs av någon form av reglering. Det skulle kunna vara att kvalifikationens innehåll regleras av exempelvis arbetsmiljölagstiftningen eller att den styrs av någon branschöverenskommelse.
 • Beskriv vilka lagar, föreskrifter, regler, avtal etc. som påverkar eller styr kvalifikationen samt på vilket sätt kvalifikationen påverkas.
 • Här ska du beskriva kvalifikationens relevans för den bransch den verkar i samt hur den används inom det området.
 • Här ska du beskriva vilka organisationer som medverkat i framtagandet av kvalifikationen och på vilket sätt de medverkat.

 • Utfärdare av kvalifikationen 

 • Ange med Ja eller Nej om kvalifikationen är utfärdad, det vill säga att ett examensbevis, diplom, intyg, licens, certifikat etc. har utfärdats. Du kan endast ansöka om nivåplacering för redan utfärdade kvalifikationer.
  • Ange med Ja eller Nej om det är du som söker som har utfärdat kvalifikationen. Tänk på att det är den som utfärdat kvalifikationen som kan ansöka om nivåplacering av kvalifikationen.

  • Systematiskt kvalitetsarbete för kvalifikationen 

  • Här intygar du som utfärdare att ni bedriver ett pågående systematiskt kvalitetsarbete där kvalitetssäkring av kvalifikationen ingår. Tänk på att detta är en förutsättning för att kvalifikationen ska nivåplaceras.
  • Här ska du kortfattat beskriva hur organisationen som ansöker om nivåplacering upprätthåller nivån på kvalifikationen samt hur kvalifikationen omfattas av det systematiska kvalitetsarbetet.

  • Kvalifikationens innehåll och resultat av lärande utifrån referensramen för livslångt lärande  

  • Här ska du beskriva hela kvalifikationen på en övergripande nivå.
  • Här ska du beskriva de kunskaper som en person ska ha uppnått. Kunskaperna ska beskrivas på en övergripande nivå som gäller för hela kvalifikationen. Tänk på att myndigheten i sin bedömning utgår från nivåbeskrivningarna i bilaga 1 till förordning (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande. Tänk på att tydliggöra läranderesultaten, att hålla texterna korta och ha mottagaren av texten i åtanke, exempelvis de personer som en innehavare av kvalifikationen söker jobb hos. Inga hänvisningar ska göras till andra dokument, bilagor etc.
  • Här ska du beskriva de färdigheter som en person ska ha uppnått. Färdigheterna ska beskrivas på en övergripande nivå som gäller för hela kvalifikationen. Tänk på att myndigheten i sin bedömning utgår från nivåbeskrivningarna i bilaga 1 till förordning (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande. Tänk på att tydliggöra läranderesultaten, att hålla texterna korta och ha mottagaren av texten i åtanke, exempelvis de personer som en innehavare av kvalifikationen söker jobb hos. Inga hänvisningar ska göras till andra dokument, bilagor etc.
  • Här ska du beskriva de kompetenser som en person ska ha uppnått. Kompetenserna ska beskrivas på en övergripande nivå som gäller för hela kvalifikationen. Tänk på att myndigheten i sin bedömning utgår från nivåbeskrivningarna i bilaga 1 till förordning (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande. Tänk på att tydliggöra läranderesultaten, att hålla texterna korta och ha mottagaren av texten i åtanke, exempelvis de personer som en innehavare av kvalifikationen söker jobb hos. Inga hänvisningar ska göras till andra dokument, bilagor etc.
  • Här ska du beskriva metod, t.ex. examinationsformer eller motsvarande, som ni använder för att kontrollera resultat vid bedömning av kunskaper, färdigheter och kompetenser. Det kan exempelvis vara ett skriftligt prov, praktiskt prov, en validering etc. Består kvalifikationen av flera delar så anger du metod för att kontrollera resultat av lärande under respektive del.

  • Om kvalifikationen består av flera delar beskriv dessa nedanför 

   Fyll i och klicka på lägg till ny för varje delkvalifikation

  • Består kvalifikationen av flera delar?
   • När du klickar på ”Skicka” sänds din ansökan in till Myndigheten för yrkeshögskolan. Då kan du inte längre arbeta med ansökan. Du kommer att få en bekräftelse på att myndigheten mottagit din ansökan. Bekräftelsen skickas per e-post till kontaktpersonens e-postadress och innehåller information om ärendets diarienummer och hur du betalar ansökningsavgiften. När du klickat på "Skicka" skapas även en pdf-fil av din ansökan som du kan spara och skriva ut.