Ansökan om beslut om nivå enligt SeQF


 • Frågorna i formuläret blir synliga när du väljer ja som alternativ nedan. Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i. Inga uppgifter sparas hos myndigheten innan du väljer att skicka in din ansökan. Vänligen notera att du därmed måste fylla i all information vid ett och samma tillfälle.

  Uppgifterna som du lämnar till myndigheten blir en allmän handling. Detta innebär att den som begär kan få ta del av uppgifterna – om de inte bedöms innehålla sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. De uppgifter som du lämnar hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR). 

  Behandling av personuppgifter - Myndigheten för yrkeshögskolan (myh.se) • Organisationsuppgifter 

  Fyll i efterfrågade organisationsuppgifter för den organisation som ansöker om att få ett beslut om vilken nivå kvalifikationen motsvarar i referensramen. Den organisation som ansöker ska vara densamma som ansvarar för att fastställa innehållet i kvalifikationen.

 • Tecken kvar
 • Tecken kvar
 • Tecken kvar
 • Tecken kvar
 • Tecken kvar
 • Tecken kvar
 • Tecken kvar
 • Tecken kvar

 • Kontaktperson 

  Här anger du kontaktuppgifter till den person som myndigheten kan ta kontakt med under handläggningen av ansökan. Det är viktigt att uppge rätt E-postadress då myndigheten vanligtvis kommunicerar via E-post

 • Tecken kvar
 • Tecken kvar
 • Tecken kvar
 • Tecken kvar
 • Tecken kvar
 • Tecken kvar

 • Allmänt 

 • Här anger du namnet på kvalifikationen. Utgå från det diplom, certifikat, utbildningsbevis eller motsvarande som används för kvalifikationen. Det är en fördel om kvalifikationens namn anger vad som åsyftas, t.ex. en yrkesroll. Tänk på att skyddade yrkestitlar inte får användas om kvalifikationen inte uppfyller uppställda krav för den specifika yrkesrollen.
  Tecken kvar
  • Här ska du ange vilken typ av kvalifikation som utfärdas eller kommer att utfärdas. Det kan exempelvis vara certifikat, diplom, intyg, utfört prov etc. Det ska överensstämma med vad som står på kvalifikationen.
   Tecken kvar
  • Ange med Ja eller Nej om kvalifikationen påverkas eller styrs av någon form av reglering. Det skulle kunna vara att kvalifikationens innehåll regleras av exempelvis arbetsmiljölagstiftningen eller att den styrs av någon branschöverenskommelse.
  • Beskriv vilka lagar, föreskrifter, regler, avtal etc. som påverkar eller styr kvalifikationen samt på vilket sätt kvalifikationen påverkas.
  • Här ska du beskriva kvalifikationens relevans för den bransch den verkar i samt hur den används inom det området.
  • Här ska du beskriva vilka organisationer som medverkat i framtagandet av kvalifikationen och på vilket sätt de medverkat.
  • Ange med Ja eller Nej om det är du som söker som ansvarar för att fastställa innehållet i kvalifikationen. Tänk på att det är den som ansvarar för att fastställa innehållet i kvalifikationen som kan ansöka om att få ett beslut om vilken nivå kvalifikationen motsvarar i referensramen.

  • Systematiskt kvalitetsarbete för kvalifikationen 

  • Här intygar du som ansvarar för innehållet i kvalifikationen att det bedrivs ett pågående systematiskt kvalitetsarbete där kvalitetssäkring av kvalifikationen ingår. Tänk på att detta är en förutsättning för att kvalifikationen ska kunna få ett beslut om vilken nivå den motsvarar i referensramen.
  • Här ska du kortfattat beskriva hur organisationen som ansöker om att få ett beslut om vilken nivå kvalifikationen motsvarar i referensramen upprätthåller nivån på kvalifikationen samt hur kvalifikationen omfattas av det systematiska kvalitetsarbetet.

  • Kvalifikationens innehåll och resultat av lärande utifrån referensramen för livslångt lärande  

  • Här ska du beskriva hela kvalifikationen på en övergripande nivå. Det innebär att beskriva syftet med kvalifikationen/yrkesrollen, i vilket sammanhang den ingår, vilken bransch den verkar inom, vad kvalifikationen i stort omfattar etc.
  • Här ska du beskriva de kunskaper som en person ska ha uppnått. Kunskaperna ska beskrivas på en övergripande nivå som gäller för hela kvalifikationen. Tänk på att myndigheten i sin bedömning utgår från nivåbeskrivningarna i bilaga 1 till förordning (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande. Tänk på att tydliggöra läranderesultaten, att hålla texterna korta och ha mottagaren av texten i åtanke, exempelvis de personer som en innehavare av kvalifikationen söker jobb hos. Inga hänvisningar ska göras till andra dokument, bilagor etc.
  • Här ska du beskriva de färdigheter som en person ska ha uppnått. Färdigheterna ska beskrivas på en övergripande nivå som gäller för hela kvalifikationen. Tänk på att myndigheten i sin bedömning utgår från nivåbeskrivningarna i bilaga 1 till förordning (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande. Tänk på att tydliggöra läranderesultaten, att hålla texterna korta och ha mottagaren av texten i åtanke, exempelvis de personer som en innehavare av kvalifikationen söker jobb hos. Inga hänvisningar ska göras till andra dokument, bilagor etc.
  • Här ska du beskriva det ansvar och den självständighet som en person ska ha uppnått. Ansvar och självständighet ska beskrivas på en övergripande nivå som gäller för hela kvalifikationen. Tänk på att myndigheten i sin bedömning utgår från nivåbeskrivningarna i bilaga 1 till förordning (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande. Tänk på att tydliggöra läranderesultaten, att hålla texterna korta och ha mottagaren av texten i åtanke, exempelvis de personer som en innehavare av kvalifikationen söker jobb hos. Inga hänvisningar ska göras till andra dokument, bilagor etc.
  • Här ska du beskriva metod, t.ex. examinationsformer eller motsvarande, som ni använder för att kontrollera resultat vid bedömning av kunskaper, färdigheter, ansvar och självständighet. Det kan exempelvis vara ett skriftligt prov, praktiskt prov, en validering etc. Består kvalifikationen av flera delar så anger du metod för att kontrollera resultat av lärande under respektive del.

  • Om kvalifikationen består av flera delar beskriv dessa nedanför 

   Fyll i och klicka på lägg till ny för varje delkvalifikation

   • SAMMANFATTNING

   • När du klickar på ”Skicka” sänds din ansökan in till Myndigheten för yrkeshögskolan. Då kan du inte längre arbeta med ansökan. Du kommer att få en bekräftelse på att myndigheten mottagit din ansökan. Bekräftelsen skickas per E-post till kontaktpersonens E-postadress och innehåller information om ärendets diarienummer och hur du betalar ansökningsavgiften. När du klickat på "Skicka" skapas även en pdf-fil av din ansökan som du kan spara och skriva ut.